در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

محاسبات اورینگ

14 رای4.35 
 Dynamic O-ring seals
Design of groove geometry and O-ring selection
 PISTON SEAL:    ROD SEAL:
 cylinder bore d4 mm    cylinder bore d10
 d2 mm    d2 mm
 Stretch 0...6% %    Compression 0...3% %
 Squeeze DETAIL %    Squeeze DETAIL %
     
 d2,min DETAIL mm    d2,minDETAIL mm
 b mm    b mm
 tmax mm    tmax mm
 d4H8 mm mm    d10H8 mm mm
 d9f7 mm mm    d5f7 mm mm
 d3h9 mm mm    d6H9 mm mm
 tmin mm    tmin mm
 max. Squeeze %    max. Squeeze %
 O-ring (d1) mm    O-ring (d1) mm
 *The d1-value will not exactly correspond to standard O-ring dimensions. The match
 with standard O-ring dimensions can be obtained by changing the initial stretch value.
 
حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی