در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

عدد اویلر

0 رای05 
انتخاب نوع محاسبه
تغییر فشار(Δp) = P
چگالی(ρ) = kg/m3
سرعت مخصوص(V) = m/s
عدد اویلر(Eu) =
      
عدد اویلر:

عدد اویلر:


تغییر فشار:


چگالی:


سرعت مخصوص:Eu = عدد اویلر,
Δp = تغییر فشار,
ρ = چگالی,
V = سرعت مخصوص.
حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی