در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

رابطه دارسی

2 رای5.05 


I want to calculate
Friction Factor(f) =
Pipe Length(L) = m
Pipe Diameter(D) = m
Flow Velocity(V) = m/s
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Head Loss(hL) = m
  
   

Darcy Weisbach - Head Loss:

Head Loss:


Friction Factor:


Pipe Length:


Pipe Diameter:


Flow Velocity:


Acceleration of Gravity:


where,
hL = Head Loss,
f = Friction Factor,
L = Pipe Length,
D = Pipe Diameter,
V = Flow Velocity,
g = Acceleration of Gravity.
حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی