در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

محاسبه گرمایش و سرمایش

1 رای1.05 

مرحله یک: مشخصات مشتری
نام تلفن
ادرس شهر
State Zip
Job

مرحله دو: دمای طراحی
  داخل خارج
زمستان Deg F Deg F
تابستان Deg F Deg F

مرحله 3: جزییات ساختمان
Gross دیوار
SqFt
سقف
SqFt
کف
SqFt
هوای نفوذی Vol Cu Ft  Fireplaces 
اتلاف حرارتی در کانال کشی
نفرات (Assume two persons per bedroom)
APPLIANCES

مرحله 4: بار های متفرقه
BTUH Loss Heating Factor توضیحات Cooling Factor BTUH Gain
1.
2.
مرحله 5 :
HEATING: DOORS & WINDOWS (per 10 deg F)
For sliding glass doors - use factors for the same type window
مشخصات در و پنجره ها Frames Area BTUH
Loss
1) Single Pane Clear
2) Single Pane With Storm
3) Double Pane Clear
4) Double Pane With Storm
5) Triple Pane Clear
6) Jalousie Single
7) Jalousie Single w/storm
8) Skylights Single
9) Skylights Double
10) Door Wood Only
11) Door Wood w/Storm
12) Door Urethane Core (R-5)
13) Door Urethane Core (R-5)w/Storm
نتیجه

مرحله 6: 
COOLING: DOORS & WINDOWS (per 10 deg F)
Table assumes windows have inside shading by draperies or
Venetian blinds and sliding glass doors are treated as windows
جهت Panes اختلاف دما مساحت BTUH
Gain
1) N
2) NE & NW
3) E & W
4) SE & SW
5) S
6) Skylights
7) Wood Door
8) Metal Door
مجموع


مرحله 7:
حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی