در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنیدمحاسبه پمپ:

  ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده مي شود . ارتفاع مكش مناسب براي پمپهاي گريز از مركز بستگي به عوامل زيردارد : 1- سرعت گردش پمپ 2- ...
فشار محفظه آب بندی به پروانه پمپ و روشهای اتخاد شده جهت حذف نیروی محوری بستگی دارد.  در پمپ های دو مکشه (double suction) فشار محفظه آببندی برابر فشار مکش است. در ادامه محاسبه انلاین فشار ...